Các lớp Tiểu học


Icon Image

Solid Junior A

  • Độ tuổi 3-5 tuổi
  • Mục tiêu

Solid Junior B

OUR WORLD & Oxford Get Ready For Starters
  • Độ tuổi 5-6 tuổi
  • Mục tiêu

Solid Primary A

SUPERMINDS LEVEL 1 & Cambirdge Starter
  • Độ tuổi 6-7 tuổi
  • Mục tiêu Vượt qua kỳ thi Starters của Cambridge English

Solid Primary B

Pre-Cambridge Starters
  • Độ tuổi 8-9 tuổi
  • Mục tiêu

Solid Primary C

Cambirdge Starter
  • Độ tuổi 9-10 tuổi
  • Mục tiêu